fbpx Skip to main content

Cookieverklaring

Privacyverklaring Kasteel Brouwerij Vanhonsebrouck NV

Kasteel Brouwerij Vanhonsebrouck NV hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en het respect voor uw privacy. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Bij het verwerken van uw persoonsgegevens zal Kasteel Brouwerij Vanhonsebrouck NV zich strikt houden aan de toepasselijke wetten betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

• uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
• verwerking van de persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
• passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
• geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
• op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Kasteel Brouwerij Vanhonsebrouck NV zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Kasteel Brouwerij Vanhonsebrouck NV
Brouwerijstraat 1
8870 EMELGEM – IZEGEM, België
privacy@vanhonsebrouck.be – 051/335160

Type persoonsgegevens en doel verwerking

De persoonsgegevens die Kasteel Brouwerij Vanhonsebrouck NV verwerkt heeft zijn rechtstreeks van u ontvangen, of die publiek beschikbaar zijn. We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

De persoonsgegevens behoren tot een van volgende reeksen van gegevens:

1. Voor klanten en zakenrelaties:
• De gegevens die nodig zijn om onze goederen en diensten naar behoren te kunnen leveren, met name contactgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, uw bedrijf en functiebenaming indien van toepassing alsook facturatie en betalingsgegevens
• Op grond van de uitvoering van uw contract met Kasteel Brouwerij Vanhonsebrouck NV en het gerechtvaardigd belang van Kasteel Brouwerij Vanhonsebrouck NV om haar diensten aan haar klanten te verlenen, verwerken wij uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) voor de behoorlijke uitvoering van de door u gevraagde diensten;
b) voor typische processen van klantenbeheer zoals het opmaken, innen en controleren van facturen en het opvolgen van betalingen, het uitwisselen van correspondentie in het kader van de contractuele relatie met de Klant, bijvoorbeeld voor de uitgifte van facturen;
c) om u van tijd tot tijd op de hoogte te brengen van nieuwe, gelijkaardige diensten en producten die Kasteel Brouwerij Vanhonsebrouck NV aanbiedt in het kader van onze direct-marketingactiviteiten. Indien u dergelijke communicatie niet langer wenst te ontvangen, kunt u zich altijd op eenvoudige wijze afmelden via de afmeldoptie die in elke elektronische communicatie wordt vermeld;
d) om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld voor wettelijke archivering en samenwerking met wetshandhavingsinstanties.

2. Voor leveranciers:
• De gegevens die nodig zijn om de behoorlijke levering van goederen en diensten aan Kasteel Brouwerij Vanhonsebrouck NV mogelijk te maken, met name contactgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, bedrijf en functiebenaming alsook facturatie en betalingsgegevens
• Op grond van de uitvoering van uw contract met Kasteel Brouwerij Vanhonsebrouck NV en het gerechtvaardigd belang van Kasteel Brouwerij Vanhonsebrouck NV om haar diensten aan haar klanten te verlenen, verwerken wij uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) voor typische processen van leveranciersbeheer zoals het beheer van commerciële relaties met bestaande en potentiële verkopers, de uitvoering van bestellingen, betaling en facturatie van goederen en diensten.
b) om te voldoen aan wettelijke verplichtingen zoals archivering en samenwerking met wetshandhavingsinstanties.

3. Voor Bezoekers, Contractors en Chauffeurs
• De gegevens die nodig zijn om te voldoen aan de voedselveiligheids- en algemene veiligheidsregelgeving. Deze gegevens worden voor 2 jaar bewaard.

4. Voor sollicitanten
• De gegevens die u verstrekt bij een sollicitatie worden verwerkt in het kader van de pre-contractuele relatie en het bijhouden van de wervingsreserve op basis van haar gerechtvaardigd belang.
• De persoonsgegevens worden bijgehouden tot maximaal 5 jaar nadat de sollicitatieprocedure is afgelopen

5. Voor deelnemers aan wedstrijden/acties
• De gegevens die nodig zijn voor het beheer van de wedstrijd/actie en de aanduiding van de winnaar op basis van de overeenkomst met jou.
• De verwerking van je persoonsgegevens is noodzakelijk om de wedstrijd of actie in goede banen te leiden en de winnaars te contacteren om de prijs te overhandigen.
• Deelname aan een wedstrijd of promotionele actie kan ook onderworpen zijn aan een wedstrijdreglement of actievoorwaarden.
• De persoonsgegevens, verwerkt voor het beheer van de wedstrijd/actie en de aanduiding van de winnaar, worden tot maximaal 10 jaar na einde van de wedstrijd of de actie bijgehouden.
• Deelnemers van wedstrijden/acties moeten minimum 18 jaar zijn.

Uw bezoek aan de gebouwen van Kasteel Brouwerij Vanhonsebrouck NV wordt voor veiligheidsdoeleinden op video opgenomen door CCTV-camera’s en bewaard gedurende de wettelijke periode, dit op basis van het gerechtvaardigd belang van Kasteel Brouwerij Vanhonsebrouck NV.

Kasteel Brouwerij Vanhonsebrouck NV verzamelt geen persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, noch genetische gegevens, biometrische gegevens, gegevens over gezondheid of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid of gegevens die verband houden met strafrechtelijke veroordelingen of strafbare feiten. Wij verwerken geen persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar.

Kasteel Brouwerij Vanhonsebrouck NV vraagt die gegevens om de contractueel voorziene diensten te leveren en/of om zaken met u te doen. Verstrekt u die gegevens niet, dan kan Kasteel Brouwerij Vanhonsebrouck NV de diensten niet verlenen en/of geen zaken met u doen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor: het verzorgen van IT-infrastructuur; het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Met deze partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Uw gegevens worden bewaard binnen de Europese Economische Ruimte (“EER”) en zullen niet worden doorgegeven aan landen buiten de EER die worden geacht geen passend niveau van gegevensbescherming te bieden.

Kasteel Brouwerij Vanhonsebrouck NV kan zijn bedrijfsstructuur wijzigen door de juridische vorm te wijzigen, door fusie of overname, verkoop of enige andere zakelijke transactie. In dergelijke transacties worden uw persoonsgegevens doorgegeven conform deze privacyverklaring en de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Wij geven uw persoonsgegevens ook door aan derden wanneer wij als onderdeel van een due diligence onderzoek met betrekking tot (het uitvoeren van) een fusie, overname of andere zakelijke transactie, uw gegevens moeten bekendmaken aan de mogelijke koper of verkoper of hun adviseurs. Ook in deze gevallen zorgen wij er steeds voor dat uw gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden die in dit beleid worden uiteengezet.

Bewaartermijn

Kasteel Brouwerij Vanhonsebrouck NV bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist. Als algemene regel houden we persoonsgegevens maximaal 5 jaar na het laatste operationele contact. Wanneer deze periode verstreken is zal Kasteel Brouwerij Vanhonsebrouck NV al uw persoonsgegevens vernietigen of anonimiseren. Dit behoudens de door de wet voorziene uitzonderingen.

Beveiliging

Kasteel Brouwerij Vanhonsebrouck NV treft alle technische en organisatorische maatregelen die nodig zijn om uw persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, vernietiging, verlies of enige andere handeling die een veilige bewaring van uw persoonsgegevens in het gedrang kan brengen.

Kasteel Brouwerij Vanhonsebrouck NV voert hiervoor strikte en uitgebreide veiligheidscontroles uit om ongeoorloofde toegang tot en misbruik van uw persoonsgegevens te vermijden.

In geval van een datalek met nadelige gevolgen voor uw persoonsgegevens, zal Kasteel Brouwerij Vanhonsebrouck NV u hiervan op de hoogte brengen zoals vereist en volgens de voorwaarden van de toepasselijke wet.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van jou ontvangen hebben.

Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe u contact met ons kan opnemen. Kasteel Brouwerij Vanhonsebrouck NV kan bij ieder verzoek vragen naar een bewijs van uw identiteit om ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens te vermijden. Kasteel Brouwerij Vanhonsebrouck NV zal ieder verzoek beantwoorden binnen de wettelijk bepaalde termijn.

Foto’s (portretrecht)

Tijdens evenementen georganiseerd door Kasteel Brouwerij Vanhonsebrouck NV of waarvan Kasteel Brouwerij Vanhonsebrouck NV sponsor is kunnen overzichtsfoto’s worden gemaakt. Personen kunnen hierbij herkenbaar zijn weergegeven. Wanneer een foto echter duidelijk op één of enkele personen focust, kan u zich wel beroepen op het recht op privacy. Het recht op afbeelding (of portretrecht) is het recht van een geportretteerde persoon om zich in bepaalde gevallen te verzetten tegen publicatie van hun portret. U kan u verzetten tegen het gebruik van uw foto. Hiervoor neemt u best contact op via de bovenstaande contactgegevens.

Deze overzichtsfoto’s kunnen gepubliceerd worden in de nieuwsbrief, op Facebook, in of op andere media.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit of een andere bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Website

De website Vanhonsebrouck.be maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die op jouw computer worden opgeslagen om je voorkeuren tijdens het surfen te onthouden. Cookies slaan nooit persoonsgegevens zoals je naam, adres, leeftijd of andere kenmerken op. Alleen je voorkeuren en interesses aan de hand van je surfgedrag worden opgeslagen.

Het gebruik van cookies is veilig. We vinden het van groot belang dat je weet welke cookies onze website inzet en voor welke doeleinden ze gebruikt worden. We willen namelijk graag zowel jouw privacy als de gebruiksvriendelijkheid van onze website zoveel mogelijk waarborgen.

De meeste browsers aanvaarden automatisch cookies. Als je niet wilt dat websites op jouw computer cookies plaatsen, dan kun je je browserinstellingen aanpassen zodat je een waarschuwing krijgt voordat er cookies worden geplaatst. Ook kun je de instellingen dusdanig aanpassen dat je browser alle cookies weigert (of alleen de cookies van derde partijen). Ook kun je de cookies verwijderen die al zijn geplaatst. Let erop dat je de instellingen apart voor elke browser en computer die je gebruikt moet aanpassen.

Wees je ervan bewust dat als je geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan of zelfs dat je bepaalde websites helemaal niet meer kunt zien.

Hoe je je instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van je browser.

Hieronder lees je meer over de cookies die gebruikt worden door en via onze website en voor welke doeleinden.

Gebruik van Google Analytics
Op onze website staat een standaard Google Analytics teller zonder extra functionaliteiten of trackings.

Gebruik van YouTube Plugins (ingesloten video’s)
Op onze website worden video’s van het videoportaal YouTube ingesloten, een dienst die door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States wordt bedreven (“Google”).
Wanneer u een video afspeelt, wordt een directe verbinding met de servers van Google, dan wel YouTube gemaakt. Hierdoor wordt aan deze server overgedragen, welke van onze internetsites u bezocht heeft. Wanneer u hierbij als gebruiker van YouTube bent ingelogd, wijst YouTube deze informatie aan uw persoonlijke gebruikersprofiel toe.
Uitleg rondom het doel en de omvang van het verzamelen van gegevens en de verdere verwerking van het gebruik van gegevens door Google dan wel YouTube, evenals uw desbetreffende rechten en instellingen om uw privacy te beschermen, kunt u vinden onder Google’s richtlijnen voor privacybeleid: https://www.google.be/intl/be/policies/privacy/
Wanneer u niet wilt dat Google dan wel YouTube, de via onze website over u verzamelde gegevens met de door u opgeslagen lid gegevens bij Google verbindt, dan kunt u het laden van Google Plugins ook compleet verhinderen met Add-Ons voor uw browser, b.v. met de Script-Blocker „NoScript“ (http://noscript.net/).

Welk recht is van toepassing op dit privacybeleid?

Behoudens andersluidende bepalingen van dwingend recht, is dit privacybeleid onderworpen aan het Belgisch recht. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen bevoegd.

Wijziging privacyverklaring

Kasteel Brouwerij Vanhonsebrouck NV behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid te allen tijde te wijzigen, zij het steeds in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. De laatste wijziging gebeurde op 19 november 2019.

 

 

Privacyverklaring Bierkasteel BV

Bierkasteel BV hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en het respect voor uw privacy. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Bij het verwerken van uw persoonsgegevens zal Bierkasteel BV zich strikt houden aan de toepasselijke wetten betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

• uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
• verwerking van de persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
• passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
• geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
• op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Bierkasteel BV zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Bierkasteel BV
Brouwerijstraat 1
8870 EMELGEM – IZEGEM, België
privacy@bierkasteel.be – 051/622730

Type persoonsgegevens en doel verwerking

De persoonsgegevens die Bierkasteel BV verwerkt heeft zijn rechtstreeks van u ontvangen, of via partijen aan wie u uw gegevens gaf met als doel deze aan ons te verstrekken (online boekingssystemen). We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

De persoonsgegevens behoren tot een van volgende reeksen van gegevens:

1. Voor klanten en bezoekers:
• De gegevens die nodig zijn om onze diensten naar behoren te kunnen leveren, met name contactgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, uw bedrijf en functiebenaming indien van toepassing alsook facturatie en betalingsgegevens
• Op grond van de uitvoering van uw contract met Bierkasteel BV en het gerechtvaardigd belang van Bierkasteel BV om haar diensten aan haar klanten te verlenen, verwerken wij uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) voor de behoorlijke uitvoering van de door u gevraagde diensten;
b) voor typische processen van klantenbeheer zoals het opmaken, innen en controleren van facturen en het opvolgen van betalingen, het uitwisselen van correspondentie in het kader van de contractuele relatie met de Klant, bijvoorbeeld voor de uitgifte van facturen;
c) om u van tijd tot tijd op de hoogte te brengen van nieuwe, gelijkaardige diensten en producten die Bierkasteel BV aanbiedt in het kader van onze direct-marketingactiviteiten. Indien u dergelijke communicatie niet langer wenst te ontvangen, kunt u zich altijd op eenvoudige wijze afmelden via de afmeldoptie die in elke elektronische communicatie wordt vermeld;
d) om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld voor wettelijke archivering en samenwerking met wetshandhavingsinstanties.

2. Voor leveranciers:
• De gegevens die nodig zijn om de behoorlijke levering van goederen en diensten aan Bierkasteel BV mogelijk te maken, met name contactgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, bedrijf en functiebenaming alsook facturatie en betalingsgegevens
• Op grond van de uitvoering van uw contract met Bierkasteel BV en het gerechtvaardigd belang van Bierkasteel BV om haar diensten aan haar klanten te verlenen, verwerken wij uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) voor typische processen van leveranciersbeheer zoals het beheer van commerciële relaties met bestaande en potentiële verkopers, de uitvoering van bestellingen, betaling en facturatie van goederen en diensten.
b) om te voldoen aan wettelijke verplichtingen zoals archivering en samenwerking met wetshandhavingsinstanties.

3. Voor Bezoekers, Contractors en Chauffeurs
• De gegevens die nodig zijn om te voldoen aan de voedselveiligheids- en algemene veiligheidsregelgeving. Deze gegevens worden voor 2 jaar bewaard.

4. Voor sollicitanten
• De gegevens die u verstrekt bij een sollicitatie worden verwerkt in het kader van de pre-contractuele relatie en het bijhouden van de wervingsreserve op basis van haar gerechtvaardigd belang.
• De persoonsgegevens worden bijgehouden tot maximaal 5 jaar nadat de sollicitatieprocedure is afgelopen

5. Voor deelnemers aan wedstrijden/acties
• De gegevens die nodig zijn voor het beheer van de wedstrijd/actie en de aanduiding van de winnaar op basis van de overeenkomst met jou.
• De verwerking van je persoonsgegevens is noodzakelijk om de wedstrijd of actie in goede banen te leiden en de winnaars te contacteren om de prijs te overhandigen.
• Deelname aan een wedstrijd of promotionele actie kan ook onderworpen zijn aan een wedstrijdreglement of actievoorwaarden.
• De persoonsgegevens, verwerkt voor het beheer van de wedstrijd/actie en de aanduiding van de winnaar, worden tot maximaal 10 jaar na einde van de wedstrijd of de actie bijgehouden.
• Deelnemers van wedstrijden/acties moeten minimum 18 jaar zijn.

Bierkasteel BV verzamelt geen persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, noch genetische gegevens, biometrische gegevens, gegevens over gezondheid of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid of gegevens die verband houden met strafrechtelijke veroordelingen of strafbare feiten. Wij verwerken geen persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar.

Bierkasteel BV vraagt die gegevens om de contractueel voorziene diensten te leveren en/of om zaken met u te doen. Verstrekt u die gegevens niet, dan kan Bierkasteel BV de diensten niet verlenen en/of geen zaken met u doen.

Uw bezoek aan de gebouwen van Bierkasteel BV wordt voor veiligheidsdoeleinden op video opgenomen door CCTV-camera’s en bewaard gedurende de wettelijke periode, dit op basis van het gerechtvaardigd belang van Bierkasteel BV.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor: het verzorgen van IT-infrastructuur; het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Met deze partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Uw gegevens worden bewaard binnen de Europese Economische Ruimte (“EER”) en zullen niet worden doorgegeven aan landen buiten de EER die worden geacht geen passend niveau van gegevensbescherming te bieden.

Bierkasteel BV kan zijn bedrijfsstructuur wijzigen door de juridische vorm te wijzigen, door fusie of overname, verkoop of enige andere zakelijke transactie. In dergelijke transacties worden uw persoonsgegevens doorgegeven conform deze privacyverklaring en de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Wij geven uw persoonsgegevens ook door aan derden wanneer wij als onderdeel van een due diligence onderzoek met betrekking tot (het uitvoeren van) een fusie, overname of andere zakelijke transactie, uw gegevens moeten bekendmaken aan de mogelijke koper of verkoper of hun adviseurs. Ook in deze gevallen zorgen wij er steeds voor dat uw gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden die in dit beleid worden uiteengezet.

Bewaartermijn

Bierkasteel BV bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist. Als algemene regel houden we persoonsgegevens maximaal 5 jaar na het laatste operationele contact. Wanneer deze periode verstreken is zal Bierkasteel BV al uw persoonsgegevens vernietigen of anonimiseren. Dit behoudens de door de wet voorziene uitzonderingen.

Beveiliging

Bierkasteel BV treft alle technische en organisatorische maatregelen die nodig zijn om uw persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, vernietiging, verlies of enige andere handeling die een veilige bewaring van uw persoonsgegevens in het gedrang kan brengen.

Bierkasteel BV voert hiervoor strikte en uitgebreide veiligheidscontroles uit om ongeoorloofde toegang tot en misbruik van uw persoonsgegevens te vermijden.

In geval van een datalek met nadelige gevolgen voor uw persoonsgegevens, zal Bierkasteel BV u hiervan op de hoogte brengen zoals vereist en volgens de voorwaarden van de toepasselijke wet

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van jou ontvangen hebben.

Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe u contact met ons kan opnemen. Bierkasteel BV kan bij ieder verzoek vragen naar een bewijs van uw identiteit om ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens te vermijden. Bierkasteel BV zal ieder verzoek beantwoorden binnen de wettelijk bepaalde termijn.

Foto’s (portretrecht)

In de publieke ruimtes van Bierkasteel BV kunnen overzichtsfoto’s worden gemaakt. Personen kunnen hierbij herkenbaar zijn weergegeven. Wanneer een foto echter duidelijk op één of enkele personen focust, kan u zich wel beroepen op het recht op privacy. Het recht op afbeelding (of portretrecht) is het recht van een geportretteerde persoon om zich in bepaalde gevallen te verzetten tegen publicatie van hun portret. U kan u verzetten tegen het gebruik van uw foto. Hiervoor neemt u best contact op via de bovenstaande contactgegevens.

Deze overzichtsfoto’s kunnen gepubliceerd worden in de nieuwsbrief, op Facebook, in of op andere media.

De verwerking van foto’s gemaakt door organisatoren van evenementen of door bezoekers van Bierkasteel BV valt niet onder deze privacyverklaring en om uw rechten met betrekking tot die verwerking te doen gelden moet u zich richten tot deze verwerkingsverantwoordelijken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit of een andere bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Website

De website Vanhonsebrouck.be maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die op jouw computer worden opgeslagen om je voorkeuren tijdens het surfen te onthouden. Cookies slaan nooit persoonsgegevens zoals je naam, adres, leeftijd of andere kenmerken op. Alleen je voorkeuren en interesses aan de hand van je surfgedrag worden opgeslagen.

Het gebruik van cookies is veilig. We vinden het van groot belang dat je weet welke cookies onze website inzet en voor welke doeleinden ze gebruikt worden. We willen namelijk graag zowel jouw privacy als de gebruiksvriendelijkheid van onze website zoveel mogelijk waarborgen.

De meeste browsers aanvaarden automatisch cookies. Als je niet wilt dat websites op jouw computer cookies plaatsen, dan kun je je browserinstellingen aanpassen zodat je een waarschuwing krijgt voordat er cookies worden geplaatst. Ook kun je de instellingen dusdanig aanpassen dat je browser alle cookies weigert (of alleen de cookies van derde partijen). Ook kun je de cookies verwijderen die al zijn geplaatst. Let erop dat je de instellingen apart voor elke browser en computer die je gebruikt moet aanpassen.

Wees je ervan bewust dat als je geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan of zelfs dat je bepaalde websites helemaal niet meer kunt zien.

Hoe je je instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van je browser.

Hieronder lees je meer over de cookies die gebruikt worden door en via onze website en voor welke doeleinden.

Gebruik van Google Analytics
Op onze website staat een standaard Google Analytics teller zonder extra functionaliteiten of trackings.

Gebruik van YouTube Plugins (ingesloten video’s)
Op onze website worden video’s van het videoportaal YouTube ingesloten, een dienst die door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States wordt bedreven (“Google”).
Wanneer u een video afspeelt, wordt een directe verbinding met de servers van Google, dan wel YouTube gemaakt. Hierdoor wordt aan deze server overgedragen, welke van onze internetsites u bezocht heeft. Wanneer u hierbij als gebruiker van YouTube bent ingelogd, wijst YouTube deze informatie aan uw persoonlijke gebruikersprofiel toe.
Uitleg rondom het doel en de omvang van het verzamelen van gegevens en de verdere verwerking van het gebruik van gegevens door Google dan wel YouTube, evenals uw desbetreffende rechten en instellingen om uw privacy te beschermen, kunt u vinden onder Google’s richtlijnen voor privacybeleid: https://www.google.be/intl/be/policies/privacy/
Wanneer u niet wilt dat Google dan wel YouTube, de via onze website over u verzamelde gegevens met de door u opgeslagen lid gegevens bij Google verbindt, dan kunt u het laden van Google Plugins ook compleet verhinderen met Add-Ons voor uw browser, b.v. met de Script-Blocker „NoScript“ (http://noscript.net/).

Gebruik van Resengo Plugins (Online reservatie Brasserie, rondleidingen en aankoop cadeaubonnen)
Op onze website wordt een plugin aangeboden om online te reserveren in de Brasserie of voor rondleidingen alsook voor de online aankoop van cadeaubonnen, een dienst die door Resengo iXtranet Solutions NV, Junostraat 21, 2600 Berchem, België wordt bedreven (“Resengo”)
Wanneer u een online reservatie maakt of online een cadeaubon bestelt wordt een directe verbinding met de servers van Resengo gemaakt. Wanneer u hierbij als gebruiker van Resengo bent ingelogd, wijst Resengo deze informatie aan uw persoonlijke gebruikersprofiel toe.
Uitleg rondom het doel en de omvang van het verzamelen van gegevens en de verdere verwerking van het gebruik van gegevens door Resengo, evenals uw desbereffende rechten kunt u vinden op de website van Resengo: https://wwc.resengo.com/static/question/privacy

Welk recht is van toepassing op dit privacybeleid?
Behoudens andersluidende bepalingen van dwingend recht, is dit privacybeleid onderworpen aan het Belgisch recht. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen bevoegd.

Wijziging privacyverklaring

Bierkasteel BV behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid te allen tijde te wijzigen, zij het steeds in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. De laatste wijziging gebeurde op 19 november 2019.