fbpx Skip to main content

ACTIEREGLEMENT

WIN EEN KASTEELREIS

Doel van het reglement

Dit reglement bepaalt alle modaliteiten voor de winactie ‘Win een Kasteelreis’ (hierna «de Winactie» genoemd). De Winactie wordt door Kasteel Brouwerij Vanhonsebrouck (hierna «de Organisator» genoemd) georganiseerd, met maatschappelijke zetel te 8870 Izegem, Brouwerijstraat 1, KBO nr. 0405748723 en maakt de totale overeenkomst tussen de partijen uit.

Winactieprijs

De prijs van de Winactie bestaat uit:

  1. een ‘landprijs’ bestaande uit brouwerijbezoek voor twee (2) personen inclusief een uitgebreid bierpakket dat wordt overhandigd tijdens het bezoek. In totaal zijn er vijf (5) landprijzen te winnen.
  2. een ‘hoofdprijs’ bestaande uit een Kasteelreis voor twee (2) personen naar de Loirestreek in Frankrijk. In totaal is er één (1) hoofdprijs te winnen. De Kasteelreis bestaat uit drie (3) nachten in het boetiekhotel Relais de Chambord in een Junior Suite met kasteelzicht, driemaal (3x) ontbijt, één (1) zevengangendiner in het restaurant Grand Saint Michel en één (1) toegangsticket per persoon voor het Kasteel van Chambord.

Deelname aan de Winactie

Elke reis- en Kasteelfanaat ouder dan 18 jaar en woonachtig in België kan deelnemen aan de Winactie. Medewerkers van Kasteel Brouwerij Vanhonsebrouck zijn niet uitgesloten van deelname maar maken geen kans op het prijzenpakket.

Algemene opbouw van de Winactie

Een Deelnemer kan per landvraag deelnemen aan de Winactie. In totaal zijn er vijf (5) landvragen. Indien de Deelnemer vijfmaal (5x) deelneemt en vijfmaal (5x) het correcte antwoord aanduidt, maakt de Deelnemer kans op de hoofdprijs: een Kasteelreis voor twee (2) personen naar de Loirestreek in Frankrijk.

De winnaars – vijf (5) in totaal – van de landvragen worden persoonlijk per e-mail gecontacteerd op dinsdag 7 maart 2023, dinsdag 21 maart 2023, dinsdag 4 april 2023, dinsdag 18 april 2023 en woensdag 3 mei 2023.

De winnaar – één (1) in totaal – van de hoofdprijs wordt persoonlijk per e-mail gecontacteerd op woensdag 3 mei 2023.

Duur van de Winactie

Deelnemen aan de Winactie kan vanaf 20 februari 2023 tot en met 2 mei 2023.

  • Deelname één (1) van 21 februari 2023 t.e.m. 6 maart 2023
  • Deelname twee (2) van 7 maart 2023 t.e.m. 20 maart 2023
  • Deelname drie (3) van 21 maart 2023 t.e.m. 3 april 2023
  • Deelname vier (4) van 4 april 2023 t.e.m. 17 april 2023
  • Deelname vijf (5) van 18 april 2023 t.e.m. 2 mei 2023

Verloop van de Winactie

Artikel 6.1 – Opbouw van de Winactie

De Winactie verloopt via de website www.kasteelechterijkdomvindjeoveral.be.

Artikel 6.2 – De communicaties betreffende de Winactie gebeuren uitsluitend via elektronische weg

De deelname aan de Winactie gebeurt uitsluitend online. Het is van essentieel belang dat het geregistreerde e-mailadres actief is, namelijk dat het effectief gebruikt wordt door de Deelnemer, zodat de Organisator contact met hem of haar kan opnemen.

De Organisator kan in geen geval verantwoordelijk worden gehouden indien deze communicatie niet zou aankomen in de mailbox van de Deelnemer, doordat het e-mailadres niet meer actief is, doordat de boodschappen van de Organisator beschouwd worden als ongewenst, door elke andere technische reden zonder toedoen van de Organisator, betreffende de mailbox van de Deelnemer en/of zijn of haar internetverbinding.

Artikel 6.3 – Aanduiding van de winnaar

De aanduiding van de winnaar per landprijs (een brouwerijbezoek voor twee (2) personen inclusief uitgebreid bierpakket) gebeurt door het correct beantwoorden van de meerkeuzevraag. De Deelnemer heeft hierbij de keuze tussen drie (3) antwoorden. Bij meerdere correcte antwoorden beslist de schiftingsvraag welke Deelnemer wint.

De aanduiding van de winnaar van de hoofdprijs (een Kasteelreis voor 2 personen naar de Loirestreek in Frankrijk) gebeurt door het correct beantwoorden van de vijf (5) landvragen. Bij meerdere correcte antwoorden beslist de schiftingsvraag welke Deelnemer wint.

Toekenning van de prijzen

De winnaars – vijf (5) in totaal – van de landvragen worden persoonlijk per e-mail gecontacteerd op dinsdag 7 maart 2023, dinsdag 21 maart 2023, dinsdag 4 april 2023, dinsdag 18 april 2023 en woensdag 3 mei 2023.

De winnaar – één (1) in totaal – van de hoofdprijs wordt persoonlijk per e-mail gecontacteerd op woensdag 3 mei 2023. De prijs wordt overhandigd in de vorm van een reisvoucher, in te ruilen bij onze partner Penta Reizen. Er wordt de winnaar gevraagd om de Organisator op de hoogte te houden van de reisdata. Ook wordt de winnaar gevraagd om een foto te posten op sociale media (Facebook & Instagram) en daarin het biermerk ‘Kasteelbier’ te taggen.

Persoonlijke gegevens

Kasteel Brouwerij Vanhonsebrouck behandelt de persoonlijke gegevens die zijn meegedeeld door de deelnemers naar aanleiding van hun deelname aan de Winactie.

Conform de bepalingen van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevenswet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de privacy en de bepalingen van de wet van 11 maart 2003 met betrekking tot bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, zullen de Deelnemers op de hoogte gebracht worden dat hun persoonlijke gegevens opgeslagen en bewaard worden in de vooropgestelde databank van de beheerder.

Elke Deelnemer kan gratis en op eenvoudig geschreven vraag geadresseerd aan Kasteel Brouwerij Vanhonsebrouck, Brouwerijstraat 1, 8870 Izegem, of via e-mail aan info@vanhonsebrouck.be inzage krijgen in de persoonsgegevens, en in voorkomend geval, de verbetering en/of verwijdering van onjuiste, onvolledige en/of niet relevante gegevens bekomen.

De verzamelde gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden om in rechtstreeks contact te treden met de Deelnemers, om zo een goed verloop van de Winactie te garanderen. De verzamelde gegevens kunnen vervolgens gebruikt worden om statistische studies uit te voeren.

Indien de Deelnemer expliciet aangeduid heeft, via het inschrijvingsformulier, dat zijn of haar gegevens gebruikt mogen worden voor marketingdoeleinden, zoals het ontvangen van e-mails met relevante informatie over de producten en diensten van de Organisator, mag deze laatste de gegevens van de deelnemer gebruiken voor deze objectieven. De Deelnemer heeft echter het recht, om op elk ogenblik, deze toestemming in te trekken. Dit kan gratis en op eenvoudig geschreven vraag, geadresseerd aan Kasteel Brouwerij Vanhonsebrouck, Brouwerijstraat 1, 8870 Izegem of via e-mail aan info@vanhonsebrouck.be.

De Deelnemer aan de Winactie geeft overigens uitdrukkelijk het recht aan de Organisator om zijn naam te gebruiken voor promotionele doeleinden en, als het geval zich voordoet, eveneens voor genomen foto’s tijdens de prijsuitreiking, zonder dat hun hiervoor een recht tot betaling wordt toegekend, één of ander recht of voordeel afgezien van de toegekende prijs.

Verantwoordelijkheid

De Organisator kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de foutieve inbreng van de verschafte gegevens van de Deelnemers, zijnde een foutief of ongekend adres, e-mailadres of telefoonnummer.

De Organisator, zijn personeel of derden op wie beroep gedaan wordt door de Organisator in het kader van de Winactie, kunnen in geen enkel geval verantwoordelijk worden gehouden voor schade die verband houdt met de deelname aan de Winactie, rechtstreeks of onrechtstreeks, lichamelijk of niet, veroorzaakt aan personen, deelnemers of aan hun uitrusting (hardware en software), aan de winnaars, meer bepaald naar aanleiding van de deelname aan de Winactie of tijdens de prijsuitreiking. Deze ontheffing van verantwoordelijkheid geldt eveneens voor technische storingen en/of fouten die verband houden met het gebruikte materiaal en software, die de deelname aan de Winactie tijdelijk, onmogelijk of zeer moeilijk zou maken, of zelfs onderbreken. De Organisator kan dus niet verantwoordelijk gesteld worden voor eigen risico’s met betrekking tot het gebruik van internet of e-mail, en meer bepaald, hij zal in geen geval verantwoordelijk zijn voor schade opgelopen door elektronische apparatuur van de Deelnemers tijdens de deelname aan de huidige Winactie.

De Organisator kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor vertraging of leveringsfouten van de prijzen. In geval van blijvende schade van de leverancier, bijvoorbeeld in geval van faillissement, kan van de Organisator niet verwacht worden zelf de levering op zich te nemen, noch een schadevergoeding te voorzien aan de winnaar.

Aangezien de manier van communiceren uitsluitend op elektronische wijze gebeurt, is het aan de Deelnemers om het nodige te doen wat betreft de instellingen van hun mailbox zodat de berichten van de Organisator niet geweigerd worden en om regelmatig, als het geval zich voordoet, de map “ongewenste e-mail” (“spam” of elke andere gelijkaardige benaming) na te kijken. Sommige programma’s klasseren ongekende e-mails automatisch in deze map. De Organisator kan ook in geen geval verantwoordelijk worden gehouden indien, na het versturen van de e-mail, door een onafhankelijke reden zonder toedoen van de Organisator deze zijn bestemming niet kan bereiken.

Algemeen

Artikel 10.1 – Aanvaarding van het huidige reglement

De deelname aan de Winactie impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van het reglement en geen enkele betwisting dienaangaande zal in beschouwing worden genomen, alsook elke beslissing genomen door de Organisator.

Artikel 10.2 - Wijzigingen

De Organisator heeft het recht om deze Winactie op te schorten, te annuleren of te wijzigen zonder dat de Deelnemers of andere personen aanspraak kunnen maken op schadevergoedingen en interesten, dit zonder aankondiging in geval van overmacht of elke andere uitzondering buiten zijn wil, met name en niet limitatief in geval van storing van het internet, een ander willekeurig probleem gelinkt aan communicatienetwerken, computers, het internet van onze leveranciers en hun servers.

Elke niet-voorziene hypothese binnen het huidige reglement zal behandeld worden door de Organisator, die soeverein een bindende beslissing zal nemen voor de partijen.

Artikel 10.3 – Juridische competentie

Dit winactiereglement valt onder toepassing van de Belgische wetgeving. In geval van blijvende onenigheid over de toepassing en/of interpretatie van het huidige reglement, en bij het uitblijven van een minnelijke schikking, zal elk geschil onderhevig zijn aan de rechtspraak van het arrondissement Brussel.

De organisator houdt zich het recht voor om eenieder die een poging tot fraude zou hebben ondernomen, gerechtelijk te vervolgen en van de Winactie uit te sluiten.

Artikel 10.4 – Geldigheid

Indien één of een deel van de bepalingen van het huidige reglement beschouwd wordt als zijnde ongeldig, zullen de andere bepalingen of delen daarvan niet aangetast worden en van toepassing blijven.

De clausule die eventueel in haar manier van formuleren nietig zou kunnen zijn, zal overigens in de mate van het mogelijke geïnterpreteerd worden op een manier die zo nauw mogelijk aansluit bij de initiële wens van de partijen, zodat ze kan worden vervangen door een geldige clausule waarvan het resultaat zo nauw mogelijk aansluit bij het, via de door nietigheid aangetaste clausule, initieel door de partijen nagestreefde resultaat.

Artikel 10.5 – Klacht

Elke klacht aangaande deze Winactie moet per aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging aan de Organisator worden meegedeeld binnen een termijn van tien dagen na het optreden van de gebeurtenis die aanleiding gaf tot de klacht.

Eens deze termijn verstreken is zal de klacht automatisch en van rechtswege, als nietig en ongeldig, en daarenboven als verjaard worden beschouwd.

Opgemaakt te Izegem op 15 februari 2023.